محصولات دام بزرگ

  • کلی بین آر سی نئو کلی بین آر سی نئو

    واکسیناسیون گاوهای آبستن به منظور جلوگیری از بیماری های گوارشی که به وسیله روتاویروس و کرونا ویروس و پاتوران های روده ای E.coli ایجاد می شود.

  • گامارت گامارت

    داراي تركيبات بسيار موثر 4 آنتي‌بيوتيك Novobiocin, Penicillin, Streptomycin, Neomycin و Prednisolone (خاصيت ضد التهاب) Novobiocin بر عليه باكتري‌هاي L فرم فعال است. Novobiocin, Penicillin اثر سينرژيك و اثرات بسيار مؤثري عليه استافيلوكوكوس و استرپتوكوكوس دارند.

  • استرون استرون

    هر میلی لیتر محتوی 25 / 0 میلی گرم کلوپروستنول سدیم می باشد.