لیواککس کیو

  • اين واكسن يك سوسپانسيون سفيد رنگ است كه هر ميلي‌ليتر آن شامل 50-30 هزار اووسيت تخفيف حدت يافته E.necatrix,E.maxima, E.tenella,Eimeria acervulina به صورت محلول در آب و كلرامين B است و برخلاف ساير واكسن‌هاي زنده با تجويز آن احتمال بيماري كوكسيديوز در گله وجود ندارد.

   

  کمپانی سازنده:

  • Biopharm جمهوري چك
  • ليواككس بايد به صورت خوراكي به جوجه‌هاي 10-1 روزه داده شود. حدود 14-10 روز پس از واكسيناسيون ايمني در پرنده ظاهر خواهد شد.
  • قبل از مصرف بطري واكسن به خوبي تكان داده شود و با مقدار مناسب آب آشاميدني مخلوط شود. هر ميلي‌ليتر (100 دوز) واكسن لواككس بايد با يك ليتر آب آشاميدني مخلوط شود.(به عنوان مثال بطري‌هاي 10 ميلي‌ليتري واكسن بايد در 10 ليتر آب حل شود و به مصرف 1000 قطعه جوجه برسد.)
  • آب حاوي واكسن ظرف مدت 2 ساعت بايد توسط پرندگان خورده شود. براي حصول اطمينان از دريافت ميزان كافي واكسن توسط هر پرنده بايد 2 ساعت قبل از واكسيناسيون آب آشاميدني جوجه‌ها را قطع نماييم تا پرندگان خوب تشنه شوند.
  • واكسن را مي‌توان در آب هر يك از آبخوري‌ها به طور جداگانه حل نمود يا اين كه واكسن را در تانكر مركزي متصل به آبخوري‌ها وارد نمود.

  دوره پرهيز از مصرف:

  ندارد
  • جوجه‌ها قبل از واكسيناسيون بايد كاملا سالم بوده و درشرايط خوب مديريتي نگهداري شوند.
  • حداقل دو روز قبل از واكسيناسيون و 7 روز پس از واكسيناسيون مصرف سولفاناميدها و آمپروليوم و ارگو ستيم قطع شود.
  • بعد از واكسيناسيون در تمام دوره پرورش به هيچ عنوان داروهاي ضد كوكسيديوز يا فورازوليدون به دان طيور اضافه نشود. حتي مقادير كمي از مواد ضد كوكسيديوز مي‌تواند اثر واكسن را كاهش دهد.
  • ليواككس را فقط با آب آشاميدني سرد مخلوط نماييد.
  • دقت شود كه تعداد آبخوري‌ها به ميزان كافي باشد تا تمام جوجه‌ها به آب دسترسي داشته و به ميزان كافي واكسن دريافت كنند.
  • به آزمايشگاه تشخيص كه لاشه‌هاي جوجه‌هاي تلف شده به آن جا ارسال مي‌شود اطلاع داده شود كه اين جوجه‌ها با ليواككس واكسينه شده‌اند زيرا درغير اين صورت ممكن است وجود اووسيت‌هاي ناشي از واكسن باعث اشتباه در تشخيص شود.
لیواککس کیو