استرون

  • هر میلی لیتر محتوی 25 / 0 میلی گرم کلوپروستنول سدیم می باشد.

  کمپانی سازنده:

  • بیووتا ، جمهوری چک

  وارد کننده انحصاری:

  • شرکت هزار طب تهران

  موارد مصرف:

  • همزمانی و ایجاد فحلی در گاو تلیسه و مادیان و گوسفند

  دوز مصرفی:

  • گاو: تزریق 2 میلی لیتر دوبار به فاصله 10 روز که تزریق اول در هر مرحله از سیکل فحلی می تواند بکار رود ) 40 تا 50 روز بعد از زایمان ( و تزریق دوم باید 11 روز بعد از تزریق اول صورت گیرد و تلقیح اول و دوم باید در روز 14 یا 72 تا 76 ساعت بعد از تزریق دوم و لو اینکه علائم فحلی دیده نشود باید صورت پذیرد.
  • مادیان: تزریق 1 میلی لیتر از هورمون در فاصله روز 5 تا 13 بعد از مشاهده فحلی بعد از تزریق مختصری عرق کردن در حیوان اتفاق می افتد که بعد از 1 تا 6 ساعت از بین خواهد رفت.
  • گوسفند: تزریق 5/ 0 میلی لیتر از هورمون استرون کافی است.

  موارد منع مصرف:

  • در دوران حاملگی فیزیولوژیکی مخصوصا در نیمه دوم

  عوارض جانبی:

  • تعریق خفیف – بعد از 1 تا 6 ساعت برطرف خواهد شد.
استرون